08/06 การปลูกแคนตัส
ความสนใจ-การลงมือทำ-การดูแล-การต่อยอด

08/06เรียนรู้การปลูกกระบองเพชร การชำหน่อ การเพาะเมล็ด และการดูแล รดน้ำ ในทุกๆวัน