ภาษาอังกฤษ​ : ฟังจับใจความ#1
ฟังเรื่อง​ owl จับใจความและตอบคำถาม