น้องเบนดูงาน ที่สหกรณ์นิคมพร้าว
วันนี้ดูงานเรียนรู้นอกสถานที่
ออกบู๊ทขายผลผลิตกับครอบครัว
และกลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
ได้เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร
และการตลาด