ศิลปะตามจินตนาการ
น้องเบนฝึก
สร้างจินตนาการ จากสิ่งที่เห็นรอบตัว
คือเห็นต้นกล้าข้าวของพ่อ
ตัดกระดาษสีมาติดเป็นต้นข้าว
จำลองค่ะ