กิจกรรมกับครอบครัว
วันนี้พา ทำกิจกรรมปกติค่ะ บ้านเรียนลมเลยเจย ถอนกล้านาโยน
เรียนรู้ กับกิจกรรม ขั้นการทำนา
นาโยนกล้า น้องเบนชอบ ขอเข้าร่วมด้วย
ได้ออกกำลัง  ได้รู้ เรื่องถอนกล้า