กิจกรรมไอคิวเด็ก
ให้กากบาททับภาพตามคำสั่ง
 ฝึกการสังเกตุ เพิ่มสติปัญญา พัฒนาไหวพริบ ของเด็กปฐมวัย