ทำแบบฝึกหัดเรื่องการจัดหมวดหมู่ สามารถเปรียบเทียบ จำแนก จัด

ทำแบบฝึกหัดเรื่องการจัดหมวดหมู่ สามารถเปรียบเทียบ จำแนก จัดหมวดหมู่ สิ่งต่างๆได้

  • สัตว์
  • ยานพาหนะ
  • ผัก
  • ผลไม้ 2 กันยายน 2563