นอนกลางวัน
กิจกรรมนอนของเด็กอนุบาล
ทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ก็จะนอนกลางวันเพื่อพักผ่อนสมองเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ