กิจกรรมท่องประจำวัน
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
ทุกวันช่วงเช้าก่อนเริ่มต้นเรียนเด็กๆจะพากันไปท่องกไก่ ABC นับเลข สระ วันเดือนปี