เต้นเพลงฝนเทลงมาของกาเนท
กิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ
เด็กๆสนุกกับการเต้นประกอบจังหวะเพลงฝนเทลงมาของกาเนท ได้ออกกำลังกายและให้ตื่นตัวก่อนที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ของวัน