กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 14-16 กันยายน 2565 สัปดาห์ที่18
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สัปดาห์นี้เราเรียนรู้หลักการเลือกซื้อผลไม้และทำเมนูจากผลไม้ และทัศนศึกษาร้านตัดผมในชุมชน

วันที่ 14 กันยายน 2565

กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาเลือกซื้อผลไม้ในการทำเมนูฟรุ๊ตสลัด

 เป้าหมาย พัฒนาความรับผิดชอบ ในการจัดกาวัตถูดิบเพื่อทำเมนูฟรุ๊ตสลัด

 ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถเลือกซื้อผลไม้ในการทำเมนูฟรุ๊ตสลัดด้วยตนเอง รวมทั้งได้รู้จักร้านค้าในชุมขน และส่งเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคม พบปะพดคุยกับร้านค้า

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อตนเองและสังคม ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเพื่ออยู่ร่วมในสังคม

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำ งาน

วันที่ 15 กันยายน 2565

กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือฟรุ๊ตสลัด

 เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงอาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหาร หลักโภชนาหารที่ถูกต้อง โดยผู้เรียนเลือกหาเมนูที่ชอบรับประทาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการหาเมนูอาหาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำ งาน

วันที่ 16 กันยายน 2565

กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านตัดผมในชุมชน

เป้าหมาย พัฒนาพัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านตัดผมในชุมชน เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของช่างตัดผมในประเทศไทย หาความรู้ในการดูแลสุขลักณะภายนอก และส่งเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคม
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน ความสามารถในการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย


by Yada Sukkul on Sep 22, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง