พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้มีพี่นาเดียร์มาเรียนกับพี่โฟกัสด้วย
เด็กๆพากันทำกิจกรรม ฝึกงานประจำวันมีฝึกท่องก.ไก่ ABC นับเลข 1-100 ท่องสระ และ พากันทำกิจกรรมคัดไทย ฝีกสะกดคำและผสมคำง่ายๆ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเขียนพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์ และจิตใจ และด้านสังคมและและด้านสติปัญญา