Unnop หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

by Unnop on Jun 08, 2012


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ (เผื่อว่าครอบครัวใดต้องการจัดแบบอิงหลักสูตรแกนกลางใช้อ้างอิงดูเป็นแนวทางในการเขียนแผน, จัดการศึกษานะคะ)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Posted in คู่มือโฮมสคูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง