คู่มือการดำเนินการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555
หน้าปกคู่มือโฮมสคูล

Download คู่มือการดำเนินการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555
 เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย

บทที่ 1 บริบทสังคมไทย การปฏิรูปการศึกษา และสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนในการจัดการศึกษา
หลักการ และแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สิทธิ และสิทธิประโยชนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 
บทที่ 2 โครงสราง และบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 
บทที่ 3 แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
2. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. การวัด และประเมินผล การเรียนร
แนวทาง/วิธีการวัด และประเมินผล การเรียนร
การตัดสินผลการเรียน
การใหระดับผลการเรียน
เกณฑการจบการศึกษา
ภารกิจการวัด และประเมินผลการเรียนรูของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา
 
4. การเทียบโอนผลการเรียน
ความหมายของการเทียบโอนผลการเรียน
ขอกําหนดในการเทียบโอน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
 
5. การยายภูมิลําเนา
 
6. การเลิกจัดการศึกษา
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว
ภาคผนวก ข ตัวอยางการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แนวทางการเขียนแผนหัวขอจุดมุงหมายการจัดการศึกษา
แนวทางการเขียนแผนหัวขอสาระการเรียนร
แนวทางการเขียนแผนหัวขอการจัดกระบวนการเรียนร
แนวทางการเขียนแผนหัวขอการวัด และประเมินผล
ภาคผนวก ค ตัวอยางการจัดตารางการเรียนร
ภาคผนวก ง แบบการจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภาคผนวก จ ตัวอยางตารางการบันทึกผลการวัด และประเมินผล
ภาคผนวก ฉ ตัวอยางแบบคําขออนุญาตจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว
ภาคผนวก ช สิทธิของครอบครัวผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ภาคผนวก ซ หลักเกณฑ และวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ

by Unnop on Dec 22, 2012

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page