เอกสารประกอบการทำความเข้าใจในการเขียนแผนการศึกษา
๑. แผนภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ... โดย กนกพร สบายใจ

๒. Donwload งานวิจัยหัวข้อ "มาตราที่เกี่ยวข้อง" กับการศึกษาทางเลือกในพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ... โดย อจ.ศีลวัต ศุศีลวรณ์ ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาทางเลือก