Unnop เอกสารประกอบการทำความเข้าใจในการเขียนแผนการศึกษา

by Unnop on Dec 22, 2012


๑. แผนภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ... โดย กนกพร สบายใจ

๒. Donwload งานวิจัยหัวข้อ "มาตราที่เกี่ยวข้อง" กับการศึกษาทางเลือกในพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ... โดย อจ.ศีลวัต ศุศีลวรณ์ ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาทางเลือก

Posted in คู่มือโฮมสคูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง