Unnop การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

by Unnop on Jun 08, 2012


รวมเล่มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารที่ปรับปรุงล่าสุดเมื่อกันยายน 2553 (จากโรงพิมพ์) จำนวน 11 เล่ม เช่น ชุดฝึกอบรม แนวปฎิบัติการวัดผล การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และ E-Book ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ[break]

เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted in คู่มือโฮมสคูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง