งานบ้านทักษะชีวิตกรอกน้ำแช่เย็นไว้ดื่ม
ล้างขวดให้สะอาดและกรอกน้ำใส่ขวดปิดฝาให้แน่นเป็นหน้าที่หลักประจำวัน
ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และเล็กสร้างความภูมิให้เด็กให้มีหน้าที่รับผิดชอบของตน