Unnop สิทธิในการได้รับการศึกษา

by Unnop on Jan 05, 2013


เด็กมีสิทธิในการได้รับการศึกษา
และการให้การศึกษาแก่บุตรหลานเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองและรัฐ

สิทธิและหน้าที่นี้ดูจะเป็นเรื่องสากลที่เขียนไว้ในกฏหมายสูงสุดของหลายๆ ประเทศ ถ้าว่ากันตามกฏหมายสูงสุดของบ้านเราก็เขียนกันไว้แบบนี้
ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
___________________________________________
ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา [แก้ไข]มาตรา ๔๙

บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น

การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ

[แก้ไข]มาตรา ๕๐
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ

การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
___________________________________________

แล้ว "การศึกษา" หมายถึงอะไรกัน ก็ต้องไปเปิดกฏหมายอีก ที่เขียนนิยามไว้ฉบับล่าสุดคือ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

"การศึกษา" หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

หากว่ากันตามกฏหมายหลัก จะพบว่ามีความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา แต่พออ่านไปเรื่อยๆ คราวนี้จะเริ่มมึนละ เพราะไปสร้างระบบระเบียบต่อเนื่องไว้อีกมากมาย จนชั้นสุดท้ายไปถึงหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งกำหนดยิบย่อยจนถึงขนาดที่ว่าต้องเรียนอะไร เนื้อหาอย่างไร จำนวนกี่ชั่วโมง แล้วทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ออกมาเป็นว่า เด็กทุกคนในประเทศ "ต้อง" เรียนหลักสูตรชุดเดียวกัน และมีข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางวิชาการชุดเดียวกัน

สิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษา กลายเป็น "หน้าที่" เสมอกันในการ "ศึกษาด้วยหลักสูตรแกนกลาง"

...ชีวิตนี้ผมคงเป็นนักกฏหมายไม่ได้ละ ..เพราะอ่านแล้วตีความยังไงก็ไม่เข้าใจว่ากฏหมายหลักเขียนไว้แบบหนึ่งแล้วกฏหมายลูกกลายเป็นอีกเรื่องไปได้อย่างไร

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีแก้ไขเพิ่มเติมอีกสองฉบับนะครับ ลองหาอ่านกันดู

http://www.bps2.moe.go.th/index.php/policy/content/educationlaw?lang

Posted

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง