จิตอาสา : ช่วยเก็บงาน
ช่วยเก็บงานหลังจากเลิกงานกิจกรรมศาสนา