2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 5
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 14 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการบริจาคชุด-รองเท้า นักเรียน  

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนคัดแยก ทำความสะอาดและบริจาคชุด-รองเท้า นักเรียนให้กับชุมชนสิริสุขเพื่อนำไปให้คนยากจนในพื้นที่คีรีรัฐนิคม 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ 

วันที่ 15 มิถุนายน2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือคุ้กกี้ 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้  

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถทำขนมด้วยตนเอง เรียนรู้หลักกาทำขนมและหลักโภชนาการที่ถูกต้อง สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านขายอุปกรณทำอาหาร 

 เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน  

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านขายอุปกรณทำอาหารในชุมชน ศึกษาชนิดอุปกรณทำอาหาร 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้  


by Yada Sukkul on Jun 21, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง