2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 24-26 พฤษาคม 2566 สัปดาห์ที่ 2
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 24 พฤษภาคม2566กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาร้านขายอุปกรณ์ใช้งานในบ้าน 

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านค้าในชุมขน หาความรู้ในลือกซื้อการวอุปกรณ์ใช้งานในบ้านเพื่อทำความสะอาดของใช้ตนเองและส่งเสริมิพัฒนาการด้านการเข้าสังคม 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 25 พฤษภาคม2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือมันฝรั่งและไก่ทอด 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้อง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 26 พฤษภาคม2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการตกแต่งกระถางปลูกต้นไม้ 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำกระถางเก่ามาปรับปรุงใช้งาน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถตกแต่งกระถางปลูกต้นไม้ด้วยการระบายสีด้วยตนเองได้  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน