2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 6-8 กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 17

วันที่ 6 กันยายน 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศนศึกษาร้านซ่อมรถในชุมชน 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักร้านซ่อมรถในชุมชนและรู้จักการบำรุงรักาษารถ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 7 กันยายน 2566   บ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศนศึกษาไปรษณีย์ 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักไปรษณีย์และเรียนรู้ขั้นตอนการจัดส่งพัสดุ 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 8 กันยายน 2566  กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำมันฝรั่งทอด 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ขั้นตอนการทำมันฝรั่งทอด 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน