2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 7 มิถุนายน2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือเค้กกล้วยไอซิ่งผิวมะนาว 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปทำขนมด้วยตนเอง เรียนรู้หลักการทำขนมและหลักโภชนาการที่ถูกต้อง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำขนม ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 8 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาซุปเปอร์มาเกต 

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักซุปเปอร์มาเกตในชุมชน เพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบทำอาหาร 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 9 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทำงานประดิษฐ์ 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถทำสร้อยข้อมือจากยางวง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Jun 13, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง