2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 4
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 7 มิถุนายน2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือเค้กกล้วยไอซิ่งผิวมะนาว 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้   

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปทำขนมด้วยตนเอง เรียนรู้หลักการทำขนมและหลักโภชนาการที่ถูกต้อง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำขนม ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 8 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาซุปเปอร์มาเกต 

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักซุปเปอร์มาเกตในชุมชน เพื่อเลือกซื้อวัตถุดิบทำอาหาร 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 9 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทำงานประดิษฐ์ 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถทำสร้อยข้อมือจากยางวง 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Jun 13, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง