2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 9-11 สิงหาคม2566 สัปดาห์ที่ 13
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 9 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำขนมปัง เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการทำขนมปัง การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำขนมปัง 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

 วันที่ 10 สิงหาคม 2566  บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหารไทย ผัดผักรวม เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการทำอาหารไทย การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนทำอาหารไทย 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 

 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการดูแลทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้าน  เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลที่ได้ ผู้เรียนศึกษาวิธีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่รอบบ้าน เก็บขยะ กำจัดวัชพืช 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน 


by Yada Sukkul on Aug 18, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง