แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว "นายโมกข์ พานทอง"
ตัวอย่างการเขียนแผนการศึกษาของ นายโมกข์   พานทอง "สพม. สงขลา  ใช้โครงงานเป็นการเรียนรู้" เกิดวันที่  5 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2536  อายุ   18 ปี ประวัติการศึกษา ช่วงชั้นที่ 1   ประถมศึกษาปีที่ 1-6   จบการศึกษาจากโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ช่วงชั้นที่ 2  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3                 จบการศึกษาจากระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเขต 2 สงขลา  เหตุผลและความจำเป็นในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สืบเนื่องจากความต้องการที่จะมุ่งให้การศึกษาไปสู่การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นตามเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดการศึกษา  กอปรกับเป็นมติร่วมกันของครอบครัวโดยเฉพาะผู้เรียนที่สนใจการเรียนรู้ในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จึงได้ยื่นคำร้องขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  และได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัวแล้วตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ.2549  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 สงขลา   นับตั้งแต่นั้นมา  ทางครอบครัวได้จัดการศึกษาโดยบ้านเรียนให้แก ด.ช.โมกข์  พานทอง มาตลอด จนสามารถผ่านการประเมินผลการเรียนช่วงชั้นที่ 3  เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ วันที่ 14 มีนาคม  พ.ศ.2555  

อนึ่ง เนื่องจากระยะเวลาในการจัดการศึกษาโดยบ้านเรียนช่วงแรก ต้องใช้เวลาในการปรับตัวทั้งผู้เรียน ผู้สอน การปรับแผนการจัดการศึกษาและการปรับกระบวนการติดตามประเมินผลการเรียนอยู่เป็นระยะ กอรปกับขาดการประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำให้การขอประเมินผลจบการศึกษาล่าช้ากว่าปรกติประมาณ 3 ปี ดังนั้นเพื่อให้มีความต่อเนื่องกับช่วงชั้นที่ 3   ขณะเดียวกันทราบว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แล้วตั้งแต่วันที่  25 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2555  ทางผู้เรียนและครอบครัวจึงตกลงร่วมกันขอจัดการศึกษาในระบบบ้านเรียนต่อในช่วงชั้นที่ 4 ต่อไป

อ่านต่อทั้งหมดใน แผนการจัดการศึกษาครอบครัว "นายโมกข์   พานทอง"

by Unnop on Aug 07, 2013

Posted in คู่มือโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page