กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 สัปดาห์ที่28
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สัปดาห์ที่28 เราทำกิจกรรมงานบ้านเรียนรู้การทำความสะอาดเสื้อผ้า การดูแลรักษาเครื่องยนต์และการประกอบอาหารสำหรับเทศกาลคริสต์มาส
วันที่ 21 ธันวาคม 2565
กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการศึกษาเรื่องทำความสะอาดเสื้อผ้า
เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลที่ได้ ผู้เรียนศึกษาการซักเสื้อผ้า และตากเสื้อผ้า
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียรีน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565
กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการดูแลรักษาเครื่องยนต์
เป้าหมาย พัฒนาความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ
ผลที่ได้ รู้จักความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียรีน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตประจำวัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย มีจิตสาธารณะ
 
วันที่ 23 ธันวาคม 2565
กิจกรรม บ้านเรียรีนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชวิาชีพ การประกอบอาหารสำหรับเทศกาลคริสต์มาส
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้
ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารสำหรับเทศกาลคริสต์มาส เรียนรู้หลักการประกอบอาหารที่ถูกต้องโดยผู้เรียนเลือกหาเมนูสำหรับเทศกาลคริสต์มาสสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำ กระบวนการไปใช้
ในชีวิตประจำวัน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน

by Yada Sukkul on Jan 03, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง