ต่อจิ๊กซอว์
กิจกรรมเสริมทักษะการเชื่อมโยง
เล่นต่อจิ๊กซอว์มาตั้งแต่ 11 เดือน โดยขนาดของจิ๊กซอว์เปลี่ยนไปตามวัย
พัฒนาการทีี่ดีขึ้น
  1. ทักษะการเชื่อมโยงรูปภาพดีขึ้นตามลำดับ
  2. ใช้เวลาน้อยลงในการต่อจนเสร็จ 
  3. สามารถต่อจนเสร็จด้วยตัวเองได้ สำหรับจำนวนจิ๊กซอว์ที่ไม่เกิน 100 ชิ้น