Stork-Family
โฮมสคูล...เพื่อคืนรอยยิ้มให้ลูก โฮมสคูลของบ้านเรา ผ่านมาได้ 2 ปีแล้วค่ะ นำลูกออกจากการเรียนในระบบ เมื่อลูกสาวกำลังขึ้นชั้นประถม 4 และลูกชายกำลังขึ้นชั้นประถมปีที่ 1 ตรงข้ามกับตอนไปโรงเรียน ทุกวันนี้ลูกร่าเริง แจ่มใส พ่อและแม่รู้สึกดีใจที่ได้นำ ชีวิตชีวาคืนให้ลูก เห็นมีตัวอย่างแผนการเรียนของหลายบ้านแล้ว บ้านเราคงจะเป็นการนำบทความมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ

วัตถุประสงค์ที่ครอบครัวของเราบอกกับเขตเพื่อขอทำโฮมสคูลให้ลูก
1. ให้ความสนใจเรื่องการถ่ายทอดลักษณะเด่นหรือความสามารถในด้านต่างๆของลูกผ่านทางสายเลือด
2. เชื่อว่าเด็กทุกคนในโลกนี้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน
3. ไม่วิตกกังวล ที่จะทอดเวลาการเรียนรู้ทางวิชาการของลูก ให้ยาวออกไปอีกสักนิด
4. ไม่รู้ว่าโรงเรียนจะพัฒนาศักยภาพของเด็กไปพร้อมกับการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้เมื่อไร
5. รับรู้ว่าโลกกำลังมีปัญหารอบด้าน บางปัญหามีความแปลกมากขึ้น จึงใส่ใจเตรียมตัวรับมือ
6. เชื่อมั่นว่า"การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน" ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นที่ตั้ง จึงจะทำให้มุ่งมั่นเรียนรู้อย่างมีความสุข
7. เชื่อว่าในวันนี้ การจะมีความสุขกับชีวิตของตนเองได้ มนุษย์ต้องรู้เท่าทันบริโภคนิยม

by Stream on Mar 29, 2014

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page