กีต้าร์ขับรถแม็คโคร
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
 
กีต้าร์เล่นขับรถแม็คโครเพื่อตักดินอย่างสนุกสนาน ตรงบริเวณลานหน้าบ้าน เป็นกิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่