แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับบ้านเรียน
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับบ้านเรียน แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย version บ้านเรียนนี้ จัดทำโดย ศน. สุภา ในช่วงที่นิเทศบ้านเรียนปฐมวัยในเขตการศึกษาที่ 1 เชียงใหม่ ศน.ได้ตัดบางหัวข้อของแบบประเมินออกเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กบ้านเรียน และแนะนำว่าทางบ้านเรียนสามารถเพิ่มหัวข้อที่ตนเองคิดว่าสำคัญได้ ผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อบ้านเรียนอื่น ๆ จึงขออนุญาต ศน.มาเผยแพร่ให้ชาวบ้านเรียนได้ปรับใชักันครับ 

ไฟล์ /storage/app/uploads/backports/foon/evaluation_PreKpdf.pdf

บังเอิญว่าตอนทำไฟล์ ผมเช็คภาษาอังกฤษของไฟล์ด้วย google เลยได้สิ่งที่น่าสนใจคือ เป็น ฟอร์มการประเมินเด็กอนุบาล จากเว็บหนึ่ง ซึ่งละเอียดพอควรเลยครับ 

http://www.prekinders.com/assessment-forms/