เชียงใหม่จัดการตนเองกับทิศทางใหม่ด้านการศึกษา
ภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ให้เชียงใหม่เป็นมหานคร เพื่อการกระจายอำนายและจัดการตนเองของท้องถิ่น โดยได้เผยแพร่ทิศทางด้านใหม่ด้านการศึกษา 1 ใน 4 หัวข้อระบุชัด หนุนโฮมสคูล

*********************************
[break]

เชียงใหม่จัดการตนเองกับทิศทางใหม่ด้านการศึกษา

1.ปรับกระบวนทัศน์การศึกษา เน้นการศึกษาเพื่อชีวิต เพื่อชุมชน เพื่อสังคม
กระบวนทัศน์ในการศึกษาเพื่อดำเนินชีวิตร่วมกับสังคม จำเป็นต้องทำให้คนเห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นรากเหง้า และเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตสัมพันธ์และเคารพต่อคน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน แสวงหาความเก่งแบบปัจเจก และใช้มาตรฐานเดียวในการวัดค่าของคน

2.เปลี่ยนจากการ “จัดการศึกษา” สู่ “กระบวนการเรียนรู้”
ลักษณะของการจัดการศึกษาในระบบที่เป็นไปในลักษณะ “การสอน” แม้จะมีการปฏิรูปที่เน้น “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” แต่ยังคงมีระบบความสัมพันธ์แบบ “ผู้สอนกับผู้เรียน” มีทฤษฎีการเรียนรู้มากมายที่ยืนยันว่า กระบวนการเรียนรู้ที่ดีของคนเรามักเกิดจากการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติมากกว่าการฟังและท่องจำ แต่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของไทยส่วนใหญ่ ยังอิงอยู่กับการเรียนในชั้นเรียนที่มีครูและอาจารย์เป็นผู้สอน และเด็กๆ เป็นผู้เรียน การเปลี่ยนกระบวนการจัดการการเรียนรู้จึงจำเป็นและสำคัญมาก

3.ปฏิรูประบบโครงสร้างการบริหารและนโยบายการศึกษา
เพื่อให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งควรปรับตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็กถึงระดับใหญ่ ให้เกิดระบบที่สร้างความสัมพันธ์ในลักษณะการเรียนรู้ร่วม และการมีส่วนร่วมของส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.ปลดปล่อยและสถาปนาการศึกษาทางเลือก การศึกษานอกระบบ การเรียนรู้แบบวิถีชุมชน และการจัดการการเรียนรู้โดยองค์กรชุมชน
คำว่าปลดปล่อยและสถาปนามิได้หมายความแค่ได้รับการยอมรับนับถือและให้คุณค่า แต่หมายถึงมีการรองรับทางกฎหมายหรือระเบียบบัญญัติต่างๆ เพื่อให้เกิดการศึกษาที่หลากหลาย หลุดจากกรอบกระบวนทัศน์เดิมที่จำกัดอยู่แต่เพียงการศึกษาในระบบดังเช่นปัจจุบัน
)

by Unnop on Jul 01, 2012

Posted in กิจกรรมและประกาศ

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
Project page