กีต้าร์เล่นดินทำขนม
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
   วันนี้กีต้าร์มีกิจกรรมเล่นดินทำขนมใต้บ้านต้นไม้ซึ่งล้อมรอบด้วยฏธรรมชาติและป่าเขา โดยเอาดินมาผสมน้ำแล้วทำเป็นขนมแล้วปั้นดินเป็นขนม หลังจากทำขนมเสร็จก็เอามาให้แม่กิน และเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนาน
   เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งกิจกรรมนี้เสริมสร้างพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 12 มาตราฐาน
การเรียนรู้แบบองค์รวม
   - สุขชีวิตที่สมดุล
   - ขีดเขียนเรียนสนุก
   - ศาสตร์ศิลป์
   - ตามรอยพ่อ