ก่อปราสาท สร้างบ้าน
เล่นอิฐมอญและหิน สร้างบ้าน
บ้านด้วยอิฐมอญ กล้ามเนื้อมัดใหญ่