กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 31 พฤษาคม,1-2 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ที่ 3
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

วันที่ 31 พฤษาคม 2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการถนอมอาหาร

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงโดยการถนอมอาหาร

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถโดยการถนอมอาหารจากกล้วยเป็นกล้วยอบแห้งด้วยตนเอง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำงาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน

วันที่ 1 มิถุนายน2566 กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือการทัศนศึกษาวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบึงขุนทะเล

เป้าหมาย พัฒนาตนเองตามศักยภาพตามความสนใจรวมทั้งด้านสังคม-ชุมชน

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักวิสาหกิจชุมชน หาความรู้ประวัติ การดำเนินงาน ข้อมูลการท่องเที่ยวบึงขุนทะเล

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 2 มิถุนายน2566 กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือ กิจกรรมด้านวิชาชีพ การประกอบอาหาร เมนูของเราคือซูชิ

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพให้สามารถจัดการตนเองได้

ผลที่ได้ ผู้เรียนสามารถปรุงมื้ออาหารของตนเอง เรียนรู้หลักการประกอบอาหารและหลักโภชนาการที่ถูกต้อง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาในการดำเนินการทำอาหาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตวิประจำวัน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน


by Yada Sukkul on Jun 06, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง