Unnop เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีการศึกษา 2555
เงินอุดหนุนรายหัวสำหรับนักเรียน และค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้จัด (ปีการศึกษา 2555) เด็กบ้านเรียนก็ได้รับเช่นเดียวกับเด็กในระบบนะคะ ได้รับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ถ้าหากจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

by Unnop on May 27, 2012


เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว:

เงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ค่าจัดการเรียนการสอน:

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวจัดโดยครอบครัว
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวจัดโดยครอบครัว
รายละเอียด:

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เอกสารอ้างอิง:
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

Posted in คู่มือโฮมสคูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง