ภาษาไทย 4/5/64
ช่วงบ่าย ทำใบงานภาษาไทย - หาคำที่มีสระเดียวกัน - เขียนรูปสระจากคำที่กำหนดให้ - เขียนคำให้อยู่ในรูปวรรณยุกต์ เอกโทตรีจัตวา

ภาษาไทย 4/5/64