งานบ้านที่ควรฝึก
วางเป้าหมาย งานบ้านเล็กๆ
ฝึกทำ ฝึกงานบ้านให้สำเร็จตามเป้า กำหนดพื้นที่แต่ละครั้ง เพื่อทำได้ลุล่วงไป มีคำชมและกำลังใจเล็กๆให้ผู้เรียน ก็สร้างรอยยิ่มแห่งความยินดีได้มากทีเดียว