บทความ

Unnop
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

by Unnop on May 28, 2012

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) บรรยายโดย ผศ.ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา @การประชุมสัมมนา "สิทธิบ้านเรียนไทย เสรีภาพใหม่ของการศึกษาทางเลือก" เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2555 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[break]

การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง