ทักษะสุนทรียะ
ศิลปะกับความเป็นไทย บันทึกเรื่องราวรามเกียรติ์ในตอนที่ชอบ
สร้างสรรค์งานศิลปะจากบันทึกเรื่องราวรามเกียรติ์ ในตอนที่ชื่นชอบ หนุมานอมพลับพลา