กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ไหว้ครูโขนเนื่องในวันระลึกพระคุณครู ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ไหว้ครูโขน

เนื่องในวันระลึกพระคุณครู ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแสดงโขนให้ลูกศิษย์