Preeyada ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุขยะ สร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษวัสดุเหลือ

by Preeyada on Mar 20, 2020


ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุขยะ

สร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้และขยะมาประดิษฐ์เป็นของเล่น คือ บ้าน ลานจอดรถ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง