ทักษะสุนทรียะ
ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อประหยัดทรัพยากร

ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อประหยัดทรัพยากร