ทักษะสุนทรียะ
ศิลปะประดิษฐ์
ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เสริมสร้างจินตนาการ และประหยัดทรัพยากร ใช้สิ่งเหลือใช้เพื่อให้รู้จักประโยชน์