ขอเชิญร่วมประกวดบทความเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ.
สมศ. ขอเชิญชวนครอบครัวบ้านเรียนและเครือข่ายการศึกษาร่วมส่งบทความพร้อมภาพประกอบเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ. บทความใดที่ได้รับคัดเลือกลงเผยแพร่ในจุลสารและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของ สมศ. จะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)[break]
ในหัวข้อใดก็ได้จาก 7 หัวข้อเรื่อง ดังนี้

๑. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาพสะท้อนตัวตนที่โดดเด่น
(นำเสนอสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์สอดคล้องตามบริบทประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยอธิบายถึงหลักการบริหารจัดการ กระบวนการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และความสำเร็จของสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน)

๒. มาตรการส่งเสริม สร้างสรรค์สังคมคุณภาพ
(นำเสนอสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีมาตรการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยอธิบายถึงรูปแบบกระบวนการ รวมถึงภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมและเกิดผลสำเร็จต่อชุมชน สังคม)

๓. 3 ส. สู่วัฒนธรรมคุณภาพ
(นำเสนอสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสะอาด สวยงาม สุขลักษณะ แสดงถึงความอยู่ดีมีสุขด้านกายภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยอธิบายถึงการบริหารจัดการ การดำเนินงาน และผลความสำเร็จ)

๔. เส้นทางสู่ความสำเร็จของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ o-net
(บอกเล่าถึงการดำเนินงานของสถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) ที่สูงขึ้น และอยู่ในระดับดี)

๕. เตรียมพร้อมอย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
(นำเสนอแนวคิด ทิศทาง และการปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและด้านอื่นๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียนอย่างสอดคล้องกับบริบทสังคมท้องถิ่น)

๖. การประเมินคุณภาพภายนอก หนทางสู่การพัฒนาและความสำเร็จ
(บอกเล่านำเสนอแนวคิด ทิศทาง หรือตัวอย่างสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา)

๗. ก้าวข้ามขีดจำกัด ไม่ยากอย่างที่คิด
(บอกเล่าถึงสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สามารถบริหารจัดการท่ามกลางความขาดแคลน สามารถผ่านพ้นอุปสรรค และประสบผลสำเร็จในที่สุด)

ความยาวเนื้อหา : ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
ขนาดตัวอักษร : 14 พ้อยท์

ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมบทความและภาพประกอบเป็นไฟล์ .pdf และ word ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 บทความที่ได้รับคัดเลือกลงเผยแพร่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สมศ. ส่งบทความได้ที่

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า
เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Fax. 0-2216-5044-6
E-mail : puckpicha@onesqa.or.th wanthakan.k@onesqa.or.th maneerat.j@onesqa.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2163955 ต่อ 182,184,185

ใบสมัครส่งบทความเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ.

• ชื่อผู้เขียนบทความ (นาย/นาง/นางสาว)............................
ตำแหน่ง/หน้าที่..........................................................
สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา............................................
โทรศัพท์.............................โทรสาร...........................อีเมล์......................................

• บทความนำเสนอสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน........................................................................
ชื่อสถานศึกษา.........................................................
ที่อยู่..................................................................... โทรศัพท์.............................โทรสาร...........................อีเมล์......................................

• ผู้รับรองข้อมูลว่าถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................
ตำแหน่ง/หน้าที่...................................................................... สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา.............................................
โทรศัพท์.............................โทรสาร...........................อีเมล์......................................

ลงชื่อ...................................................ผู้เขียนบทความ
(ตัวบรรจง).....................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้รับรองข้อมูล
(ตัวบรรจง).....................................................
วันที่................เดือน..............................พ.ศ..............