เรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้เด็กๆเรียนรู้การเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ