เรียนรู้ภาษาอังกฤษ.
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
 
วันนี้เด็กๆฝึกท่อง a ถึง z และฝึกเขียน a-z กัน