เรียนออนไลน์
ฝึกหัดฟังเจ้าของภาษาสนทนาคำศัพท์ภาาษอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะการเรียนรู้จากเจ้าของอาชีพโดยตรง เน้นการพูดคุยอย่างง่ายๆให้เข้าใจถึงความสำคัญของอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
เรียนวิชาชีพนักบิน
เพื่อทักษะการเรียนรู้จากเจ้าของอาชีพโดยตรง เน้นการพูดคุยอย่างง่ายๆให้เข้าใจถึงความสำคัญของอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
เรียนวิชาชีพนักบิน
ฟังนิทานเพื่อพัฒนา EF และสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และความรู้การป้องกันโควิด
กิจกรรมนิทานออนไลน์
ฟังนิทานเพื่อพัฒนา EF และสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และความรู้การป้องกันโควิด
กิจกรรมนิทานออนไลน์
ฟังนิทานเพื่อพัฒนา EF และสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และความรู้การป้องกันโควิด
กิจกรรมนิทานออนไลน์

เรียนออนไลน์