กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (วิชาประวัติศาสตร์)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนออนไลน์ วิชา ประวัติศาสตร์ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

วิชา ประวัติศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๑

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นักเดินทางข้ามกาลเวลา
  • เรื่อง ความหมายและที่มาของศักราช
  • เรื่อง การเทียบศักราช
  • เรื่อง การเทียบศักราชในชีวิตประจำวัน
  • เรื่อง ขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียน
  • เรื่อง หลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน
  • เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) โรงเรียนของฉัน
  • เรื่อง หลักฐานการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชน
  • เรื่อง เส้นเวลา (Time Line) ชุมชนของฉัน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภูมิใจในท้องถิ่น
  • เรื่อง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
  • เรื่อง ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของชุมชน
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคเหนือ
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคกลาง
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคใต้
  • เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์และทางสังคม
  • เรื่อง ประเพณีของชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนา
  • เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน

ปีการศึกษา ๒๕๖๔/๒

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมือง สู่ความรุ่งเรืองของไทย
  • เรื่อง อาณาจักรชาติไทย
  • เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้กำเนิดราชวงศ์พระร่วง
  • เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
  • เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ดวงใจปวงประชา
  • เรื่อง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • เรื่อง พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๙
  • เรื่อง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • เรื่อง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๑)
  • เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒)
  • เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
  • เรื่อง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  • เรื่อง วีรสตรีผู้พลีชีพเพื่อแผ่นดิน (สมเด็จพระสุริโยทัย)
  • เรื่อง กษัตริย์ยอดนักรบ (พระนเรศวรมหาราช)
  • เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • เรื่อง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
  • เรื่อง ชาวบ้านบางระจัน
  • เรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม : ผู้เรียนได้ศึกษาศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ลำดับความสำคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยระบุหลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการของชุมชน ลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ความเหมือน และความต่างทาง วัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ๆ พระนาม และพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทย ที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ โดยวิธีสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน และชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องการใช้เส้นเวลา (Timeline) การเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญ การสำรวจ การสังเกต การสอบถาม การอ่าน การฟัง การเล่าเรื่อง การสรุปความ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นเรื่องราวรอบ ตัวอย่างง่ายๆ โดยใช้หลักฐาน และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญ และเกิดการตระหนักเห็นคุณค่า มีศรัทธา รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย