Activity: ว่าว
เล่นว่าวครั้งแรกที่ไร่ลุงเล็ก
กิจกรรม
  1. เล่นว่าว ที่ไร่ลุงเล็ก
  2. ฝึกดูทิศทางลม
  3. ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่

by June on Mar 01, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น
No tags found

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน
No related posts found
โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง