Activity: Lego time
การต่อเลโก้แบบอิสระ
การต่อเลโก้แบบอิสระ
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนได้ไม่รู้จบ ประดิษฐ์ยานพาหนะในรูปแบบต่างๆ